Data protection

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV
V súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady EÚ č. 2016/679 (GDPR) a so zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov týmto informujeme dotknuté osoby o spracúvaní ich osobných údajov za nasledovných podmienok:

Prevádzkovateľ osobných údajov:
NOVINSKI s.r.o., IČO: 35 925 957,
so sídlom: Vlčkova 1026/35, 811 04 Bratislava,
e-mail: michal@novinski.sk

Používanie našich webových stránok
Pri používaní našich webových stránok môže dochádzať k spracúvaniu vašich osobných údajov, ktoré dobrovoľne poskytnete napr. keď nás kontaktujete ohľadom vašich otázok, vrátane mena, e-mailovej adresy, telefónneho čísla resp. iného dobrovoľne poskytnutého vášho osobného údaja.
Cez služby tretích strán zaznamenávame názov domény a IP adresu počítača, požiadavku klienta (názov súboru a URL), http kód odpovedi a webovú stránku, z ktorej ste nás navštívili.
Vaše osobné údaje spracúvame za účelom zodpovedania vašich otázok a splnenia vašich konkrétnych požiadaviek, a to na právnom základe podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) nariadenia GDPR, nakoľko spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na splnenie vašej požiadavky.

Spracúvanie osobných údajov na základe zmluvného vzťahu s prevádzkovateľom
V súvislosti s obchodným vzťahom s našou spoločnosťou sme oprávnení spracúvať nasledovné kategórie osobných údajov kontaktných osôb našich zmluvných partnerov, klientov, dodávateľov resp. iných zmluvných partnerov:
• kontaktné informácie – meno a priezvisko, pracovná adresa, pracovné telefónne, mobilné a faxové číslo a pracovná e-mailová adresa, a pokiaľ to bude na identifikáciu zmluvného partnera potrebné taktiež dátum narodenia, rodné číslo, doklady totožnosti,
• platobné údaje, ako údaje potrebné pre spracovanie platieb a ďalšie súvisiace účtovné informácie,
• ďalšie informácie potrebné v rámci zmluvnej spolupráce resp. dobrovoľne poskytnuté zo strany zmluvného partnera,
• osobné údaje získané z verejne dostupných zdrojov.
Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje zmluvných partnerov za účelom informovania zmluvných partnerov (aj potenciálnych) o svojich službách, vypracovania ponuky pre zmluvných partnerov, realizácie zmluvného vzťahu (napr. na spracúvanie platieb, vedenie účtovníctva, na fakturáciu alebo prijímanie platieb), za účelom vedenia marketingových kampaní a iných propagačných činností, za účelom riešenia sporov, uplatnenia našich zmluvných oprávnení a právnych nárokov.
Spracúvanie osobných údajov sa vykonáva podľa nasledovných právnych základov:
a) plnenie zmluvného vzťahu, ktorého je dotknutá osoba zmluvnou stranou (čl. 6 ods. 1 písm. b) nariadenia GDPR), alebo
b) spracúvanie je nevyhnuté pre plnenie zmluvného vzťahu s dotknutou osobou (čl. 6 ods. 1 písm. f) nariadenia GDPR).

Kategórie príjemcov, ktorým môžu byť poskytnuté osobné údaje:
Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje dotknutých osôb na účel plnenia z uzatvorených zmlúv resp. v zmysle svojich zákonných práv a povinností. Na tieto účely je v rámci svojich zákonných povinností povinný poskytovať osobné údaje štátnym orgánom, správcovi dane, tretím osobám zabezpečujúcim vedenie účtovníctva, taktiež ide o príjemcov, s ktorými spolupracuje pri výkone svojich práv, ako napr. advokáti, znalci, exekútori, orgány činné v trestnom konaní, súdy.
Nie je úmyslom spracovávať tieto údaje mimo krajín EÚ.

Bezpečnosť
Osobné údaje dotknutých osôb sú spracúvané spôsobom, ktorý zaručuje bezpečnosť osobných údajov, vrátane ochrany pred neoprávneným a nezákonným spracúvaním a náhodnou stratou, zničením alebo poškodením, a to pomocou technických a organizačných opatrení zabezpečených prevádzkovateľom.

Doba uchovávania osobných údajov
Prevádzkovateľ je oprávnený spracúvať osobné údaje dotknutých osôb po dobu trvania zmluvného vzťahu s dotknutou osobou. Po ukončení zmluvy alebo záväzkov z nej vyplývajúcich je povinnosťou prevádzkovateľa uchovávať osobné údaje počas celého obdobia, ktoré je stanovené v príslušných právnych predpisoch.
V ostatných prípadoch prevádzkovateľ vymaže osobné údaje bezodkladne po tom, čo prestane byť ich uchovávanie nevyhnutné pre účely, pre ktoré boli získané alebo inak spracúvané.

Práva dotknutej osoby
– právo požadovať od poskytovateľa prístup k svojim osobným údajom
– právo na opravu, doplnenie a vymazanie osobných údajov
– právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov
– právo na prenosnosť svojich osobných údajov
– právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov
– právo odvolať súhlas, ak je súhlas právnym základom spracúvania osobných údajov
– právo podať sťažnosť dozornému orgánu (Úradu na ochranu osobných údajov)
Uvedené práva zakotvuje článok 15 až 21 nariadenia EÚ o ochrane osobných údajov (GDPR).

Pre uplatnenie vyššie uvedených práv nás kontaktujte na michal@novinski.sk.